Log in{"session_id"=>"69ccaca8c2b03f58ce3a8a57aea89d3e", "_csrf_token"=>"LY5iB9oJzpRIlv/ztLx5Wxc/NWXk3YR1YyBvi1mqFYA="}