Log in{"session_id"=>"3b46a48a1fb6448b3fd1d28c880dce0e", "_csrf_token"=>"gNv6j2Z7xx+4M1e843GWYV5463AKDy3HujLPFeRG16s="}