Log in{"session_id"=>"8d27b55d02a0a765ef71905c6bb57466", "_csrf_token"=>"y4YsSN/EVQRbKTLrlQuOks/4mjno5ruGYjJlREKHO60="}